Artiklar

Ett urval av artiklar inom psykoanalys, kroppsorienterad psykoterapi och neuropsykoanalys, där jag står som författare eller medförfattare. Klicka på länkarna för att öppna dokumenten.

Donald Meltzers estetiska konflikt och dess avspeglingar i kliniskt arbete
Matrix 2008 : 2 och 3

Kroppens roll i personlighetsutvecklingen
Kapitel i Kroppsorienterad Psykoterapi, 1987

En psykodynamikers tankelek utifrån von Triers film Antichrist
Psykisk Hälsa , 2 : 2009

Emotionens och den emotionella erfarenhetens plats i den
psykoanalytiska metapsykologin
Matrix 2009 : 4

Om livet kring födseln och dess avspeglingar i vuxenlivet. Skammen Matrix 2010 : 4

Det symboliserande självet
Lennart Ramberg
Kapitel 6 ur boken Wrangsjö, B. red 2000. Barn som märks.
Natur och Kultur.

Att läka själen i hjärnans tidsålder
Elio Frattaroli. Forum, 2001

I dialog med Stern
Ett referat av och diskussion om hans senaste bok

In dialogue with Daniel Stern
A review and discussion of “The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life”.

Om införlivandet av nya objekt
Insikten januari 2001

Minnesinlagring, symbolbildning och drömmar
Om inlärning och omlärning på affekt-kognitiv1 grund:
Hur vi skapar nya världsbilder och värderingar genom att drömma
Insikten 3 1998

Psykoanalys och emotioner
Insikten 5 2000

Internationell neuro-psykoanalytisk konferens i Stockholm
referat och kommentarer. Insikten 2002

Mind sett utifrån ett evolutionärt och intersubjektivt perspektiv

Om lekens och drömmens betydelse för införlivandet av nya objekt

Steven Pinker
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature

Psykisk hälsa nr 3, 2006

Psykisk hälsa nr 2, 2003, Om Solms föreläsningsserie

Svensk Psykiatri
Vad kan ett neuro-psykoanalytiskt perspektiv ge en psykoterapeut?