Lennart Ramberg

 Donald Meltzers estetiska konflikt och dess avspeglingar i kliniskt arbete

Matrix 2008 : 2 och 3


 
 Kroppens roll i personlighetsutvecklingen
 1987 , Kapitel i Kroppsorienterad Psykoterapi   
 

 
 En psykodynamikers tankelek utifrån von Triers film Antichrist
 Psykisk Hälsa , 2 : 2009


 
Emotionens och den emotionella erfarenhetens plats i den
psykoanalytiska metapsykologin
   Matrix 2009 : 4
 

Om livet kring födseln och dess avspeglingar i vuxenlivet.  Skammen

 Matrix 2010 : 4
 
 
Det symboliserande självet

Lennart Ramberg

Kapitel 6 ur boken Wrangsjö, B. red. (2000) Barn som märks. Natur och Kultur. 

 
 

Att läka själen i hjärnans tidsålder

Elio Frattaroli

Forum, 2001

   
 
 I dialog med Stern

Ett referat av och diskussion om hans senaste bok

 
 

In dialogue with Daniel Stern.

A review and discussion of "The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life".

 

 
Om införlivandet av nya objekt

Insikten januari 2001
 

 

Minnesinlagring, symbolbildning och drömmar 

Om inlärning och omlärning på affekt-kognitiv1 grund:
Hur vi skapar nya världsbilder ochvärderingar genom att drömma


Insikten 3 1998


 
Psykoanalys och emotioner

Insikten 5 2000


 

Internationell neuro-psykoanalytisk konferens i Stockholm

referat och kommentarer

Insikten 2002

 

 

Mind sett utifrån ett evolutionärt och intersubjektivt perspektiv


 

Om lekens och drömmens betydelse för införlivandet av nya objekt


 

Steven Pinker

The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature


 
Psykisk hälsa nr 3, 2006

 
Psykisk hälsa nr 2, 2003, Om Solms föreläsningsserie

 
Svensk Psykiatri

 

Vad kan ett neuro-psykoanalytiskt perspektiv ge en psykoterapeut?


Hem   |  Böcker   |  Artiklar   |  Kontakt